Kamyon ve Otobüs Lastikleri

New content item

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Otomotiv Lastikleri Tevzi A.ŞKüçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Tower, No: 1/26, 34750 Ataşehir, İstanbul, Türkiye


Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş. (bundan sonra “Continental Türkiye” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.


2. Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve,
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ’ne,
 • Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla Tedarikçi Çalışanı ve/veya Tedarikçi Yetkilisine
 • Taraflar arasında akdedilen sözleşmelerde öngörülen amaçlar doğrultusunda Continental Türkiye’nin İş Ortaklarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

Kişisel verileriniz, iş süreçlerimizde kullandığımız yazılımlar aracılığıyla Continental Global ofisine aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 •  Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
3.Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


4. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz https://www.continental-lastikleri.com.tr/binek/kvkk bağlantısı altında bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Tower, No: 1/26, 34750 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp TI_IB_SM_KVKK@continental.com adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle oltas@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

GDPR

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“AB GDPR”)’ne İlişkin Bilgilendirme

1. 1. Genel

Sizin tarafınızdan girilen kişisel veriler Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş. tarafından çevrimiçi kullanmanız web sitelerinin süreciniz çerçevesi içinde sözleşmenin uygulanması continental-lastikleri.com.tr amacı ile toplanır, işlenir ve kullanılır. Sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu ölçüde, veriler, Continental Bağlayıcı Kurumsal Kurallarında belirtilen şekilde Alman Sermaye Şirketi Yasası bölümler 15 ve devamı uyarınca Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş.’nın bağlı kuruluşları olan şirketlere aktarılabilir.

Yasa tarafından izin verildiği ve/veya öngörüldüğü takdirde veriler rapor hazırlama amaçları için değerlendirilebilir (örneğin istatistik).

Verileriniz yalnızca geçerli veri koruma yönetmeliklerine (örneğin sizin onayınıza) uygun şekilde toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır.

Web sitelerinin continental-lastikleri.com.tr (örneğin teknik destek) temin edilmesini sağlamak için verileri hizmet tedarikçimiz olan

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

tarafına iletiriz.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH, sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinizi bizim adımıza toplar ve işler (Veri İşleme Sözleşmesi temelinde veya Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH dışında yerleşik ise AB standart sözleşme maddeleri temelinde).

Yasal hükümlere uygun şekilde verilerinizin hepsine kesinlikle gizli olarak muamele edilir.


Verilerin toplanması ve işlenmesi

Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş. yalnızca, bunun için onay verilmiş olması halinde, kendi web sitelerinin hizmetlerinin continental-lastikleri.com.tr kullanıcıları ile ilgili olan kişisel verileri depolar. Depolanan veriler yalnızca ziyaretin tarihi ve saati, ziyaret edilen sayfalar, web sitesinde imleç kullanımı, kullanılan sayfa işlevleri ve kullanıcının Continental ‘in web sitelerine hangi web sitesinden geldiği ile ilgilidir. IP adresi isimsiz şekilde iletilir ve yalnızca şehir düzeyinde coğrafi yer atamak için kullanılır. Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş. bu bilgileri web sitesi faaliyetini ölçmek, istatistik üretmek ve web siteleri vasıtası ile sağlanan hizmetleri ve bilgileri iyileştirmek için kullanır.

Kişisel kullanıcı verileri yalnızca verilmiş olan onay bağlamında veya geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde soruları işleme koymak için kullanılır. Continental, yasal gereklilikler temelinde global, kişisel verilerinizin korunmasını düzenleyen tek tür ve dahili Veri Koruma Kuralları (Bağlayıcı Kurumsal Kurallar) uygulamaktadır.

Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş., ad, şirket, e-posta, adres ve telefon gibi web sitelerine girilen verileri veya süreç için sağlanan verileri yalnızca sizin ile kişisel şekilde haberleşmek için depolar. Veriler yalnızca sizin yarışma hakkında sorularınızı/ilginizi/katılımınızı işleme koymak amacı ile depolanır ve/veya kullanılır. Sorularınızın/ilginizin işlenmesi tamamlandıktan sonra, silme işleminin kayıtların elde tutulması hakkındaki hiçbir yasal yükümlülük ile çelişmemesi koşulu ile verileriniz silinir.

Veri sahibinin hakları

Şuna dikkat ediniz ki bir veri sahibi olarak, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB GDPR) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

 • AB GDPR Madde 13 ve Madde 14 uyarınca bilgi edinme hakları
 • AB GDPR Madde 15 uyarınca erişim hakkı
 • AB GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme hakkı
 • AB GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkı
 • AB GDPR Madde 18 uyarınca işlemenin sınırlandırılması hakkı
 • AB GDPR Madde 20 uyarınca veri taşınabilirliği hakkı

Bu konuda sorularınız olduğu zaman lütfen şu adrese e-posta göndererek veri koruma denetçimiz ile görüşün: dataprotection@conti.de


3.2. AB GDPR Madde 21’e göre kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi/depolanması ve kullanılması için onayınızı her an geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi için Otomotiv Lastikleri Tevzi A.Ş., Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Tower No: 1/26 34750 Ataşehir | İstanbul, Türkiye adresine yazılması veya hizmet@conti.de.


3.3. Sorularınız veya şikayetleriniz için veri koruma görevlilerimiz ile her zaman yazılı şekilde (e-posta dahil olmak üzere) iletişim kurabilirsiniz. E-posta: dataprotection@conti.de. Ayrıca, mevcut ise, ilgili veri koruma makamları ile de iletişim kurabilirsiniz.

Depolanmış verilerin korunması

Şirketimiz ve Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH sizin tarafınızdan sağlanan verileri manipüle edilme, kaybolma, imha olma veya yetkisiz kişilerce erişilme karşısında korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik önlemleri en son teknolojiye uygun şekilde sürekli olarak iyileştirilmekte ve uyarlanmaktadır. Şifrelenmemiş şekilde sağlanan verileri üçüncü taraflar potansiyel olarak görebilir. Bu nedenle şunu belirtmek isteriz ki İnternet üzerinden (örneğin e-posta ile) veri iletimi bakımından güvenli aktarma garanti edilemez. Bu nedenle duyarlı veriler ya hiç iletilmemeli veya yalnızca güvenli bağlantı (SSL) vasıtası ile iletilmelidir. Sayfalara ve dosyalara erişmenizden sonra kişisel veriler girmeniz istenmesi durumunda şuna dikkat ediniz ki söz konusu verilerin İnternet üzerinden iletilmesi güvenli olmayabilir ve bunların yetkisiz kişiler tarafından görülebilme ve manipüle edilme riski bulunur.

Çerezler

Bizim web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz/araçlarımızı/hizmetlerimizi kullandığınız zaman bilgisayarınıza çerezler halinde bilgiler depolanabilir. Bu gibi çerezler yalnızca web sitelerinin çalışmasını sağlamak için kullanılır. Diğer çerezler (örneğin web sitesi kullanımı ile ilgili) yalnızca sizin onayınız temelinde oluşturulur (bkz. Çerez Politikası). Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda çerezleri kabul etmemeyi seçebilirsiniz. Ama şuna dikkat ediniz ki bunu yapmanız halinde bu web sitelerinin/araçların/hizmetlerin bazı işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. 

Oracle Infinity

Bu web sitesi, Oracle Infinity Inc. (bundan sonra “Oracle Infinity” denecektir) şirketinin bir web analiz aracı olan Oracle Infinity kullanmaktadır. Bizim sitemizde Oracle Infinity yalnızca sizin onayınız temelinde oluşturulan bir çerez kullanmaktadır.

Bundan sonra depolanan veriler yalnızca ziyaretin tarihi ve saati, ziyaret edilen sayfalar, web sitesinde imleç kullanımı, kullanılan sayfa işlevleri ve sizin Continental ‘in web sitelerine hangi web sitesinden geldiğiniz ile ilgilidir. IP adresiniz isimsiz şekilde iletilir ve yalnızca şehir düzeyinde coğrafi yer atamak için kullanılır. Bu nedenle herhangi bir zamanda münferit bir web sitesi ziyaretçisinin kimliğini belirlemek olanaklı değildir.

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) şirketinin bir web analiz aracı olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını web sitesinin analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza depolanan metin dosyaları olan çerezler kullanmaktadır. Bu web sitelerini kullanımınız hakkında çerez tarafından üretilen bilgiler ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilir ve orada depolanır.

IP adresinin isimsiz hale getirilmesi aktif duruma getirilmiş ise, Google, Avrupa Birliği Üye Devletleri ve ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer tarafları için IP adresinin son sekiz bitini keser/isimsiz duruma getirir. Yalnız istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD’deki Google sunucularına gönderilir ve onlar tarafından kısaltılır. Bu web sitesi aktif IP anonimleştirme kullanmaktadır. Google, web sitesi tedarikçisi adına bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi tedarikçisi için web sitesi faaliyeti hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi tedarikçisine web sitesi faaliyeti ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak amacı ile kullanacaktır.

Google IP adresinizi Google tarafından elde tutulan başka bir bilgi ile ilişkilendirmeyecektir. Sitemizdeki çerezler yalnızca sizin onayınız temelinde kullanılır. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda ilgili ayarları yaparak çerezler depolanmasını kalıcı şekilde önleyebilirsiniz. Ama şuna dikkat çekmek isteriz ki bunu yapmanız halinde bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. Ayrıca şu adreste bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google’ın veri (çerezler ve IP adresi) toplamasını ve kullanmasını önleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Web sitemizdeki çerezler yalnızca sizin onayınız temelinde depolanır. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda ilgili ayarları yaparak çerezlerin depolanmasını kalıcı şekilde önleyebilirsiniz. Ama şuna dikkat çekmek isteriz ki bunu yapmanız halinde bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.

Sosyal ağlarda paylaşım

Web sitemizde “Paylaş” işlevini kullandığınız takdirde ilgili sosyal medya hizmetine hiçbir kişisel veri iletilmez. Web sitemizin içeriğini paylaşmak için kendi profilinizi kullandığınız zaman bu ağlar tarafından toplanan verilerin içeriği ve kapsamı ile bir ilgimiz olmaz. Bu bakımdan ilgili sosyal ağın kullanma koşulları ve gizlilik politikaları geçerli olur.

iFraming

Web sitemizde iFraming vasıtası ile videolar gömüyoruz. Web sitemizde tanımlanmış yerlere iFraming vasıtası ile üçüncü taraf web sitelerinden dış içerik gömülebilir ve gösterilebilir

Web sitemizde aşağıdaki üçüncü taraf web sitelerinden videolar gömülmüştür:

YouTube

iFraming vasıtası ile videolar alınıp gömülmüş olan bu web sitesi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD tarafından işletilmektedir.

Videolara tıklandığı zaman YouTube logosu ile işaretlenir. YouTube’un Veri Koruma Bildirimini [burada] bulabilirsiniz.

Gömülmüş videolar bulunan web sitelerimizden birisini ziyaret etmeniz halinde Internet Explorer ilgili ağdaki sunucuya otomatik olarak bir bağlantı oluşturmaz. Gömülmüş Videoya tıklamakla yukarıda belirtilen web sitesi ile iletişime ve o web sitesi tarafından çerezler yerleştirilmesine onay vermiş olursunuz. Gömülmüş videoya tıklamakla bizim web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisi yukarıda belirtilen web sitesi operatörüne otomatik şekilde iletilir ve yukarıda belirtilen web sitesi tarafından çerezler yerleştirilir.

Bizim web sitemizi ziyaret ederken yukarıda belirtilen web sitesinde oturum açmış olmanız durumunda iletilen veriler sizin kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bir ağın bilgileri bu şekilde sizin kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirmesini önlemek istediğiniz zaman ilgili videoya tıklamadan önce lütfen ilgili ağdan çıkış yapın.

Yukarıda belirtilen web sitesine üye olarak kayıtlı olmasanız veya o an giriş yapmış olmasanız bile ilgili videoya tıkladıktan sonra verileriniz yukarıda belirtilen web sitesinin operatörü tarafından depolanabilir. Üçüncü taraf çerezlerinin yerleştirilmesi ve yukarıda belirtilen web sitesi tarafından toplanan verilerin kapsamı ve içeriği veya bu verilerin nasıl kullanıldığı üzerinde bir etkimiz bulunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen yukarıda belirtilen web sitesinin gizlilik politikalarını okuyun.

Politikalar

Continental Türkiye KVKK Politikası

Continental Türkiye KVKK Politikası'na yakında buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na yakında buradan ulaşabilirsiniz.